i&i tijdens Cybersecurity ontbijt.

Vorige week ging er via onze nieuwsbrief een enquête rondgegaan over dit thema.

Hierop hebben 21 leden gereageerd. De uitslag hebben wij gebruikt als input voor de ontbijtsessie van 30 juni 2017. Mocht u de uitslag ook willen bekijken, dan kan dat hier.

Samenvatting enquete

Het valt op dat er slecht zijdeling in het vak aandacht is voor cybersecurity. Daarbij viel het op dat 70% van de respondenten aangaf dat er veiligheidsproblemen op school zijn en 60% gaf aan dat het intern opgelost werd. Dit laatste zonder een link naar de politie en/of justitie dan wel input van externen zoals gespecialiseerde IT organisaties.

De voorgestelde verbeterpunten die wij meegenomen naar de ontbijtsessie zijn:

  • Cursus / MOOC
  • Een model protocol
  • Betere en meer voorlichting
  • Verplicht in de lessen mediawijsheid opnemen
  • Meer informatie onderwijs

Opvallende was dat een enkele respondenten zich ook zorgen maakt over de leveranciers van ELO’s en LVS’en. Men vraagt zich af hoe veilig de daar gestalde gegevens zijn.  Naar aanleiding van het computing in school congres (Birmingham) hebben wij het programma ‘join cyber’ genoemd. Dit programma bestaat uit een- of meerdaagse cursus voor getalenteerde jongeren.

Van onze tafels (i&i zat aan twee van de drie tafels) kregen wij veel steunbetuigingen voor de verbetering van de positie van ons vak en het aantrekken van meer leraren daarvoor
Het Nederlandse onderwijs moet meer doen aan digitale geletterdheid en competente leraren voor een zinvolle invulling.

Andere deelnemers, zoals Herna Verhagen (POSTNL) gaf aan dat veiligheid in vier kamers van belang is en wel in ;

  • de huiskamer
  • de Tweedekamer
  • de bestuurskamer
  • de studeerkamer

Vooral bij dat laatste zal het onderwijs een belangrijke rol spelen. Herna heeft een rapport opgesteld met als titel Nederland Digitaal Droge Voeten. Ze beklemde dat samenwerking hierbij cruciaal is en dat bedrijven (en onderwijs red.) op het gebied van cyber security alle informatie moeten delen. Een aanval op de een, is een reactie van allemaal. Samenwerken van groot naar klein, grotere organisaties helpen actief kleinere organisaties. Een belangrijke boodschap was dat 10% van het IT budget gebruikt moet worden voor security.

i&i heeft aangevoerd dat het curriculum zoals laatst vastgesteld een belangrijk schakelpunt is voor cyber security. In domein N; Keuzethema Security was veel interesse en daar waar gewenst en mogelijk zullen wij organisaties met elkaar in contact brengen.

Zoals dat meestal gaat bij dit soort bijeenkomsten……wordt vervolgd.

i&i en Onderwijs 2032

Onlangs heeft het bestuur van i&i een visie stuk opgesteld over Onderwijs 2032.
Deze visie werd tijdens een sessie van het Platform vakverenigingen voor Voortgezet Onderwijs tijdens een pitch uitgedragen.
Onderwijs 2032 helpt het onderwijs op de goede weg
De vakvereniging i&i juicht het eindadvies “Ons Onderwijs 2032” toe. Het advies 2032 werd begin 2016 aan staatssecretaris Dekker aangeboden en staat vol met aanbevelingen die betrekking hebben op het toepassen en gebruiken van ICT in het onderwijs.
Digitale geletterdheid is hierbij het sleutelwoord.

Letterlijk vinden we op pagina 23 van het rapport het volgende terug:
”De impact van nieuwe technologieën op wie we zijn en wat we doen is groot en wordt eerder onder- dan overschat. De hoeveelheid beschikbare informatie neemt exponentieel toe. Technologische ontwikkelingen leiden tot structurele veranderingen op het gebied van werk en in de manier van samenleven in een mondiale maatschappij. Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs, en stelt hen in staat zich op dat vlak te blijven ontwikkelen. Kennis van actuele informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zogeheten computational thinking zorgt ervoor dat leerlingen leren begrijpen hoe ze telkens nieuwe technologische diensten en producten kunnen benutten. Leerlingen leren begrijpen welke rol logisch redeneren en programmeren daarin spelen, hoe je digitale informatie kunt duiden en verwerken en hoe je omgaat met (digitale) media en beelden.

Digitale geletterdheid heeft in al haar aspecten de aandacht van de vereniging Vakvereniging i&i (informatica en informatiekunde). We noemen allereerst de basiskennis van ICT-kennis (hierin geven we aandacht aan begrippen die een grote rol spelen in de ICT-wereld), maar ook begrip van digitale beveiliging, hoe om te gaan met digitaal vindbare informatie en hoe informatie te beoordelen, selecteren en beheren? Verder speelt mediawijsheid een grote rol oftewel hoe kritisch om te gaan met alle digitale informatie?

Omdat ons vak tevens een stimulans wil zijn voor leerlingen die in een vervolgopleiding iets willen doen met informatica, past ook het keuzevak informatica goed in de plannen van Onderwijs 2032. Het inmiddels populaire begrip computational thinking, dat in het rapport genoemd wordt, komt ook voor in de nieuwe voorstellen die eind 2015 gedaan zijn in de richting van een ander curriculum voor het vak informatica in de bovenbouw havo en vwo.

ICT speelt ontegenzeggelijk een grote rol in ons leven en daar wordt in het adviesrapport duidelijk op gewezen.
We wijzen in dit kader ook op het gegeven dat er een tendens naar beneden bezig is wat de Nederlandse rol in de ICT-wereld betreft.
Zo is het steeds lastiger om hoogopgeleid, ervaren ICT-personeel op de juiste plek te krijgen. Met het stijgende aantal ICT-vacatures zal het de komende jaren nóg lastiger worden om de felbegeerde high-end ICT-professional te vinden. Volgens Andrus Ansip, Eurocommissaris voor de Digitale Interne Markt zal het aantal ICT-vacatures de komende jaren zó hard stijgen dat Europa de vraag niet meer bij kan benen. Tegen 2020 verwacht hij een tekort van 800.000 ervaren ICT-ers, als er niets verandert.

ICT speelt een steeds belangrijker rol op het vlak van milieu en energie. Ook de analyse van grote hoeveelheden gegevens (big data) waar zinvol mee omgegaan kan en moet worden, gaat een belangrijker plaats innemen.

Willen we dat werk ook onze kinderen gunnen dan zal logisch en gestructureerd denken al vroeg moeten worden aangeleerd. Het rapport spreekt in dit geval zelfs van basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben om maatschappelijk te functioneren. Uiteraard is het niet de bedoeling om van iedere leerling een programmeur te maken, maar omdat de wereld om ons heen zo snel verandert is het ook nodig dat leerlingen zich daarin goed kunnen redden.

In korte tijd zijn smartphones en tablets ingeburgerd geraakt. In de nabije toekomst zullen vrijwel alle apparaten verbonden zijn met het internet, een ontwikkeling die bekend staat als Internet of Things. Al jaren is een ontwikkeling gaande die er in resulteert dat steeds meer taken geautomatiseerd worden. Wie deze ontwikkelingen wil bijhouden zal een denkwijze moeten aanleren die bekend staat als computational thinking. Het advies Onderwijs 2032 is volgens de Vereniging i&i zeker de moeite waard om nader te worden uitgewerkt.
Derhalve roept de Vereniging i&i op tot een nadere verdieping en uitwerking van de ideeën die in januari 2016 in Delft werden gepresenteerd.

i&i uit november?

Het zal u al zijn opgevallen. Het is wat stil geweest rondom de conferentie.
Na goed intern overleg en kijkende naar de onderwijsagenda in de maand november vinden wij het niet verstandig om in november de concurrentie op te zoeken.
Ieder jaar is het een drukke maand en er wordt veel naar elkaar gekeken. Zo zien we al een aantal jaren de keynotesprekers van ons programma terugkomen in andere programma’s.
Door de drukke onderwijsagenda zijn locaties duurder, sprekers schaarser en bezoekers moeten keuzes maken tussen prachtige evenementen.
We hebben daarom besloten de nieuwe conferentie te houden op 1 februari 2017. Het is voor ons ook even wennen. November was altijd de i&i-conferentie.

Behalve de datum is er nog een verandering. Met de herfocus op informatica in onder- en bovenbouw hebben we ook een aanpassing gemaakt in de vorm. Geen inspiratiesessies van 45 minuten meer, maar inhoud en diepgang vormen nu de conferentie. Sessies van 2 uren (of zelfs 2x 2 uren) zorgen voor nog meer inhoud en kwaliteit. Een kleiner aanbod in het aantal sprekers en natuurlijk ruimte om te netwerken. We kijken als bestuur en programmacommissie uit naar de volgende conferentie. Heeft u 1 februari al in uw agenda opgenomen?

We werken graag samen met de ICT praktijkdagen uit België. Daarom treft u in deze brief ook een stukje aan over het evenement in Eindhoven op 7 november aan. Een prachtig en inhoudelijk sterk programma. Zie voor meer informatie ictdag.nl