De Vakvereniging i&i is voor alle docenten die gebruik maken van ict in hun lessen. De vereniging is een innovatieve community voor docenten, onderwijsvernieuwers, ict-coördinatoren en informaticadocenten en wil de deskundigheid van haar leden en de kennisuitwisseling op het gebied van didactiek, leermiddelen en techniek bevorderen. De didactiek is daarbij leidend. De vereniging stelt haar leden in staat inspiratie op te doen voor hun dagelijkse werk in het onderwijs.

Visie

De Vakvereniging i&i wil het nadenken over nieuwe onderwijsconcepten bevorderen en is daarbij de mening toegedaan dat ict als vliegwiel kan fungeren en belangrijke faciliteiten kan bieden om deze nieuwe concepten te realiseren. De wijze waarop ict-middelen educatief gebruikt worden is aan verandering onderhevig en mede afhankelijk van de docent die ze gebruikt. In deze dynamische wereld wil i&i een innoverende rol van betekenis spelen. Online en tijdens door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten enthousiasmeren en inspireren de leden elkaar. Gemeenschappelijk streven is zinvolle, verantwoorde inzet van ict in onderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun rol in een sterk veranderende samenleving. Door middel van conferenties, nascholing, inspiratiesessies en diverse producten biedt de vereniging handreikingen aan docenten om de eigen lessen op verantwoorde wijze te verrijken met de inzet van ict.

Doelgroepen

De Vakvereniging i&i richt zich op docenten en medewerkers van zowel primair/voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs, onderwijsvernieuwers, ict-coördinatoren, ict-managers, informaticadocenten en iedereen die zich vanuit welke functie dan ook betrokken voelt bij ict in het onderwijs.

Gesprekspartner

De Vakvereniging i&i is als onafhankelijke partij gesprekspartner van diverse organisaties op het gebied van onderwijs en ict. Bovendien is i&i de officiële partner van diverse hbo- en universitaire instellingen als het over inhoud, status en perspectief van het bovenbouwvak informatica gaat. Ook is de vereniging actief betrokken bij de totstandkoming van diverse nieuwe informaticaopleidingen.

What’s in a name? Oorspronkelijk stonden de twee i'tjes in de verenigingsnaam i&i voor Informatica en Informatietechnologie in het voortgezet onderwijs. In de eerste jaren van haar bestaan stond de vereniging bekend als dé club vrijwilligers, die de belangen van ict-coördinatoren behartigde. Inmiddels heeft de vereniging haar focus verlegd van de meer technische kant van de ict, naar de educatieve, didactische rol. Bovendien probeert de vereniging voortdurend te signaleren en initiëren. Vernieuwend en inhoudelijk, naast de pure ondersteuning. Voor een deskundig en verantwoord gebruik van ict in het onderwijs.