Digitale geletterdheid van curriculum.nu… een goed idee!

curriculum.nu

Vanuit de werkgroep Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu is een visie op het vakgebied Digitale geletterdheid geformuleerd.

 1. Digitale geletterdheid zou overal en in elk leergebied aan de orde moeten komen en dat heeft grote gevolgen voor het huidige onderwijs;
 2. Computational thinking (CT) is een denkwijze die nodig is voor het leren omgaan met digitale technologie. Onder CT wordt hier verstaan: het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het begrijpen van menselijk gedrag, gebruik makend van concepten en werkwijzen uit de informatica.
 3. Het maken van (digitale) producten, jezelf uiten en creëren met behulp van digitale technologie is belangrijk;
 4. Aandacht voor ‘technologie-ethiek’ is noodzakelijk om met praktische en maatschappelijke vraagstukken om te kunnen gaan;
 5. Leerlingen moeten zelfstandig en zelfbewust om kunnen gaan met digitale technologie in een gedigitaliseerde en digitaliserende samenleving.

Uitgegaan wordt van vier inhoudelijke domeinen van digitale geletterdheid, die o.a. geformuleerd zijn door SLO en Kennisnet:

Het is belangrijk dat digitale geletterdheid verweven wordt in de andere leergebieden. Zeer zeker moet digitale geletterdheid ook een eigen positie in het curriculum moeten krijgen, omdat het specifieke kennis en vaardigheden vereist, die niet vanzelfsprekend een plek kunnen krijgen in het curriculum van de andere leergebieden.

Belangrijke, bepalende thema’s voor het leergebied die gebruikt kunnen worden bij de inhoudelijke organisatie en uitwerking van het leergebied of te wel ‘grote opdrachten’ zijn:

 1. Data en informatie
 2. Veiligheid en privacy in de digitale wereld
 3. De werking en het (creatieve) gebruik van digitale technologie
 4. Digitale communicatie en samenwerking
 5. Digitaal burgerschap
 6. Digitale economie

Standpunt vakvereniging i&i

Vakvereniging i&i (www.ieni.org) is blij met het voorliggende voorstel dat door het ontwikkelteam Digitale geletterdheid is geformuleerd. Veel waardering voor de wijze waarop men met ons in gesprek is gegaan en de wijze waarop de input daarna is verwerkt. Voor de toekomst biedt dit veel perspectief. Graag ondersteunen we dan ook de vervolgfase. In vier korte toelichtingen geven wij hieronder aan waarom wij op tot bovengenoemd standpunt zijn gekomen.

Noodzaak en urgentie: nu beginnen

In een moderne samenleving is digitale technologie niet meer weg te denken. Dagelijks ervaren leerlingen de inzet de huidige techniek. Naar mening van i&i is zinvol en nuttig gebruik voor nu en in de toekomst zowel van belang voor de leerlingen als voor onze samenleving. De onderwijspraktijk sluit hierop helaas nog niet aan. Steeds minder scholen besteden aandacht aan informatica en digitale geletterdheid. Het is o.i noodzakelijk dit zo spoedig mogelijk wel te doen. De urgentie bestaat ook omdat wij in het huidige onderwijs op dit leergebied achter lopen, waardoor afhankelijkheid van andere landen steeds groter wordt. Een curriculum digitale geletterdheid zal wel op basis van ervaringen in het onderwijs en maatschappelijke en technische ontwikkelingen regelmatige aanpassing nodig hebben.

Verdere regelmatig terugkerende uitwerking is nodig

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid heeft naar onze mening een goed en serieus startpunt geformuleerd Dit zal echter wel in de loop van de jaren, op basis van ervaringen in het onderwijs en maatschappelijke en technische ontwikkelingen, verder ontwikkeld en uitgewerkt moeten worden.

Geïntegreerd in andere vakken èn als zelfstandig onderdeel

Wij staan achter het standpunt dat digitale geletterdheid waar mogelijk in de andere vakken geïntegreerd kan worden. Dat is echter niet altijd mogelijk, daar waar nodig zullen gespecialiseerde docenten het onderwijs moeten verzorgen. Als vakvereniging maken wij ons grote zorgen over de beschikbaarheid daarvan. Tevens zullen er ook meer digitaal geletterde docenten, voor alle vakken, beschikbaar moeten zijn. Dit vereist verdere professionalisering van het huidige lerarenbestand.

Goede aanzet

Het voorstel vormt een goede aanzet tot een uitgebalanceerde combinatie van technisch/fundamentele kennis en vaardigheden, verantwoord en productief gebruik van ICT in het dagelijks leven (inclusief in de andere vakken), en nadenken over de gevolgen voor individu en maatschappij.